ชื่อ :
ตำแหน่ง : 
อีเมล์ :
วุฒิการศึกษา :

ประสบการณ์ :

ปัจจุบัน :
คุณประดิษฐ รอดลอยทุกข์
Managing Partner
pradit@astmaster.co.th
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงเทพธนาทร จำกัด(มหาชน)
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
• Partner บริษัท สำนักงานสนั่น เกตุทัต และเพื่อน จำกัด
• ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานประกันภัย (ปัจจุบันคือกรมประกันภัย) กระทรวงพาณิชย์
• Managing Partner บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
• กรรมการบริหาร บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
อีเมล์ :
วุฒิการศึกษา :
ประสบการณ์ :
ปัจจุบัน :
นงราม เลาหอารีดิลก
Audit Partner
nongram@astmaster.co.th
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• หัวหน้าสายตรวจสอบอาวุโส บริษัท สำนักงานสนั่น เกตุทัตและเพื่อน จำกัด
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท ไรท์ ทันเนลลิ่ง จำกัด (มหาชน)
• กรรมการคณะบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์
• อนุกรรมการดูแลงานบริการด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์
• Audit Partner บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
อีเมล์ :
วุฒิการศึกษา :

ประสบการณ์ :
ปัจจุบัน :
ธนฑิต เจริญจันทร์
Audit Partner
dit@astmaster.co.th
• MBA , Sloan School of Management, Massachusetts Institute  
  of Technology (MIT), Cambridge, US
• MS (Computer) Faculty of Engineering, Chulalongkorn University,  
  Bangkok, THAILAND
• Diploma in Auditing Thammasat University, Bangkok, THAILAND
• BA (Accounting) Thammasat University, Bangkok, THAILAND
• Chief Retail and Commercial Group Officer, Asset World Corporation PLC.
• Chief Corporate Officer, TCC Holding Co., Ltd.
• Chief Financial Officer, The Minor Food Group Public Company Limited.
• Chief Investment Officer , Thaicom Public Company Limited
• Senior Auditor, SGV Arthur Andersen & C0.
• Audit Partner บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
กรมสรรพากร
สำนักงานประกันสังคม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
โทร. 02-7148842 - 3
Copyright © astmaster.co.th
Visitor : 0472292
Home    |     Our Service     |     Management     |     Careers     | Contact us