การให้บริการด้านการสอบบัญชี
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด (บริษัทฯ) บริการตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจำปี และสอบทานงบการเงินระหว่างกาลแก่ ลูกค้าทุกกลุ่มธรุกิจ ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ก่อตั้งกิจการ ทีมงานได้ปฏิบัติงานบริการด้วยความเป็นมืออาชีพและให้ความเอาใจใส่ใน รายละเอียด เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินที่ตรวจสอบมีความถูกต้อง เชื่อถือได้และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป จนกระทั้งปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯได้รับการรับรองกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้สามารถตรวจสอบบัญชีงบ การเงินของกลุ่มบริษัทมหาชนได้ บริษัทเชื่อว่าการบริหารงานที่โปร่งใสและธรรมภิบาลที่ดีเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อน องค์กรเพื่อมุ่งไปสู่ความก้าวหน้า ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งเพิ่มคุณค่าการให้บริการสอบบัญชีแก่ลูกค้าโดยการขยายขอบเขตการบริการให้ ครอบคลุมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการพัฒนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบัญชีและการเงิน
เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบในแต่ละปี บริษัทจะนำเสนอรายงานการประเมินประสิทธิภาพ การควบคุมภายในแก่บริษัท ซึ่งจะระบุถึงจุดอ่อนและข้อบกพร่องของระบบการควบคุม ภายในของบริษัท พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนของการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญที่อาจนำมาซึ่งการทุจริต รวมทั้งแจ้งให้ทราบถึงข้อผิดพลาดทางการบัญชีพร้อมข้อเสนอแนะ ทั้งนี้เพื่อให้งบการเงิน แสดงข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมอันส่งผลให้การบริหารงานของกิจการมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น
ด้วยฐานลูกค้าที่มีความหลากหลายจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ทำให้บริษัทสะสม ประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจที่ตรวจสอบ และมุ่งพัฒนาทีมงานตรวจสอบให้มี ความเชี่ยวชาญและความรอบรู้เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของธุรกิจในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม บริษัทมีความเชี่ยวชาญในกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจ การเกษตร ธุรกิจเหล็กกล้าและวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์
บริษัทมีฐานลูกค้าที่เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวนมากกว่า 15 บริษัท บริษัทจึงมีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแนวทางการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในระบบ การบัญชีและการเงินให้เหมาะสมก่อนเข้าตลาด ซึ่งทำให้บริษัทมั่นใจว่าจะสามารถให้ คำแนะนำที่เหมาะสมและสามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพสำหรับลูกค้าที่กำลังวางแผน เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

นอกจากการให้บริการตรวจสอบบัญชีประจำปีแล้ว บริษัทยังเสนอการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีประเภทอื่น อันได้แก่
การให้บริการตรวจสอบภายใน และการให้บริการตรวจสอบเฉพาะด้าน (Due diligence)
กรมสรรพากร
สำนักงานประกันสังคม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
โทร. 02-7148842 - 3
Copyright © astmaster.co.th
Visitor : 0472289
Home    |     Our Service     |     Management     |     Careers     | Contact us